بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/12/27
کل خالص ارزش دارائی ها 6,099,599,602 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,252,484 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,252,484 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,268,891 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 4,870

صندوق سرمایه‌گذاری یکم سهام گستران شرق

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/04/13

مدیر صندوق:

كارگزاري سهام گستران شرق

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آگاهان تراز توس

مدیر ثبت:

كارگزاري سهام گستران شرق

مدیران سرمایه گذاری:

الهه خواجهءدهاقاني

حسابرس:

موسسه حسابرسي وانيا نيك تدبير

نمودار‌ها