Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

اين صندوق از نوع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند در طول عمر صندوق حدنصاب های زیر براساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود.

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس حداقل ٧٠% از دارايي هاي صندوق
١ - سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر
١-١ پذیرفته شده در بورس تهران حداكثر ١٠% از دارايي هاي صندوق
١-٢ پذیرفته شده در فرابورس ایران حداكثر ٥% از دارايي هاي صندوق
٢ - سهام و حق تقدم طبقه بندی شده در یک صنعت حداقل ٣٠% از کل دارايي هاي صندوق
٣ - سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس حداكثر ٢٠% از کل دارايي هاي صندوق
٤ - سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر حداكثر ٥% از کل سهام و حق تقدم منتشره ناشر

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان